The best is yet to come

זה המגנט שחילקו לנו יחד עם כל החומרים בסדנא של ״חיבור זוגי״, לפני כמעט שנה. ונראה לי שזו תמצית הרוח והאוירה של הדבר הזה. הגענו לסדנא כי רצינו יותר מהזוגיות שלנו, ראינו את השחיקה האוטומטית שמגיעה מהשגרה, ואת הקושי לגייס זמן זוגי שהוא משמעותי. שהוא לא עוד מאותו דבר. זה …